abandono plataforma apoyo JIB 2 2015-05-28 20.38.18